Pon. - Pt.: 9-17 800 13 33 77

Regulamin sklepu internetowego sklep.geers.pl

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.geers.pl

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.geers.pl

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem https://sklep.geers.pl przez SONOVA AUDIOLOGICAL CARE POLSKA SP Z O O  z siedzibą w Łodzi (90-146), przy ul. Narutowicza 130, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000066645, NIP: 5260018413, REGON 011540038. Regulamin określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Do Umów sprzedaży oraz praw i obowiązków wynikających z korzystania ze Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Regulaminu i z tym zastrzeżeniem, że w umowie z Konsumentem wybór prawa polskiego nie może prowadzić do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego.

Dane kontaktowe Sprzedawcy (informacje o wysyłce, uwagi, zwroty, reklamacje):

GEERS Dobry Słuch

ul. Narutowicza 130,

90-146 Łódź

e-mail: sklep@geers.pl

tel.: +48 42 233 83 53

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient– osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 16 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego. W przypadku Klienta, którego zdolność do czynności prawnych jest ograniczona do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;
 • Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kodeks cywilny – (Dz.U.2019.1145 tj. z dnia 2019.06.19 ze zm.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 • Konto(Konto Klienta) – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystać z Usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych osobowych, a także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych niezalogowanym (nie posiadającym Konta) Klientom;
 • Regulamin– niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Rejestracja– dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 • Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.geers.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,
  a także korzystać z pozostałych funkcjonalności oraz Usług Sklepu;
 • Strona– Usługodawca lub Klient;
 • Towar– rzecz ruchoma sprzedawana przez Usługodawcę  za pośrednictwem Sklepu;
 • Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem
  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 • Usługa(Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 • Usługodawca (także „Sprzedawca”) – SONOVA AUDIOLOGICAL CARE POLSKA SP Z O O z siedzibą w Łodzi (90-146), przy ul. Narutowicza 130, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000066645, NIP: 5260018413, REGON 011540038;
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.);
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży
  z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
§ 3
Podstawowe obowiązki Stron
 1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14-stu dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej - w potwierdzeniu Zamówienia podany jest inny  termin dostarczenia Towaru, który nie może być jednak dłuższy niż 7 dni roboczych.
§ 4
Zamówienia
 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy należy: dokonać wyboru Towaru, w tym wybrać sposób zapłaty,  podać niezbędne do realizacji zamówienia dane oraz ostatecznie złożyć Zamówienie.
 3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności, a także akceptacja obowiązku zapłaty. Zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty, o czym Klient jest informowany w procedurze składania Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie go do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany, w trakcie składania Zamówienia, adres e-mail Klienta. Z chwilą przesłania, przez Sprzedawcę, potwierdzenia przyjęcia złożonego Zamówienia zawarta zostaje ostatecznie Umowa Sprzedaży. Potwierdzenie Zamówienie wraz z Zamówieniem stanowią czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy sprzedaży i służą do utrwalania, zabezpieczania i udostępniania treści zawieranej Umowy sprzedaży.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w całości lub w części, Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo celem ustalenia sposobu realizacji Zamówienia bądź jego anulowania. Jeśli Klient zrealizował już płatność za Zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu należnej kwoty zgodnie z zapisem § 7 pkt. 6.
§ 5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient. W przypadku określenia darmowej dostawy dla zamawianego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 3. Ceny Towarów w Sklepie nie podlegają rabatom z tytułu nabytych przez Klientów uprawnień do zniżek za pośrednictwem sieci sklepów stacjonarnych Sprzedawcy. Wspomniane zniżki i rabaty możliwe są do wykorzystania jedynie w stacjonarnych placówkach sprzedaży Sprzedawcy i nie łączą się z promocjami dostępnymi w Sklepie internetowym.
 4. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich oraz poczty polskiej; nie realizujemy wysyłek za pośrednictwem paczkomatów.
 5. Instytucją świadczącą usługi płatnicze online na rzecz Sklepu jest Adyen N.V. (www.adyen.com) 
 6.  Koszty dostawy wynosi 19 zł brutto.
 7. Dostawa Towarów realizowana jest na terytorium RP.
 8. Wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty określonej w Zamówieniu.
 9. W przypadku braku dokonania zapłaty, kwoty określonej w Zamówieniu, w ciągu 4 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, Umowa sprzedaży zostanie rozwiązana.
§ 6
Odbiór przesyłki
 1. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a przynajmniej jej zewnętrzny stan.
 2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 polskiego kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi, wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.
 3. W związku z powyższymi zapisami sugerujemy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia, zażądać od przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sugerujemy także, aby każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia, a w razie uszkodzeń również sporządzenie protokołu uszkodzeń, w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość.
  W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru
  i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 548. § 1 polskiego Kodeksu cywilnego z chwilą wydania Towaru wszelkie korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta. Zgodnie z art. 548. § 2 polskiego Kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana (Towar) ma zostać przesłana przez Sprzedawcę kupującemu (Klientowi) będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego (Klienta) z chwilą jej wydania kupującemu (Klientowi). Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.
§ 7
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru). Obowiązki Konsumenta
 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłać podpisane oświadczenie przed upływem 14 dni na adres pocztowy Sprzedawcy lub drogą e-mail: sklep@geers.pl.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 można złożyć za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, ale posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłać Towar przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentom w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy.
 9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
§ 8
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru, w szczególności na zasadach rękojmi określonej przepisami Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność na zasadach rękojmi obejmuje wady fizyczne i prawne.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
  2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi (art. 556-576 KC).
 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi można składać pisemnie lub pocztą e-mail na wskazany adres:
GEERS Dobry Słuch
ul. Narutowicza 130,
90-146 Łódź
e-mail: reklamacje@geers.pl
 1. Klient, który składa reklamację z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, danych kontaktowych Konsumenta oraz o sprecyzowanie roszczeń. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura albo paragon). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 3. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej realizacji.
§ 9
Opisy i zdjęcia Towarów
Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
§ 10
Dane osobowe
Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa, zgodnie z wytycznymi art. 30 i art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”).
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, SONOVA AUDIOLOGICAL CARE POLSKA SP Z O O  z siedzibą w Łodzi (90-146), przy ul. Narutowicza 130, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000066645, NIP: 5260018413, REGON 011540038., właściciel salonów GEERS Dobry Słuch.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i zamówień, w ramach Sklepu Internetowego, świadczonych przez administratora na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt.4.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom Kuriersko – pocztowym, centrum telefonicznym oraz partnerom technologicznym świadczącym usługi w imieniu i na rzecz Sprzedawcy - Sklepu Internetowego.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji usługi przez Sklep Internetowy, do momentu wygaśnięcia usługi, konieczności lub wymogu przetwarzania danych na podstawie innych przepisów prawa, lub wycofania zgody przez Klienta. .  
 6. Klient posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji usług i zamówień w ramach Sklepu Internetowego.
 9. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności: https://www.geers.pl/polityka-prywatnosci/
§ 12
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Sprzedawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na wysłanie dyspozycji jego usunięcia do Sprzedawcy w formie e-mail, na adres sklep@geers.pl. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni, po tym czasie Sprzedawca wyśle potwierdzenie zamknięcia Konta Klienta w formie e-mail, na wskazany adres.
 4. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
 6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: Konto, udostępnianie treści i pozostałych funkcjonalności Sklepu, o których mowa w § 13.
§ 13
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego
 1. Sklep udostępnia następujące funkcjonalności i usługi:
 2. przedstawienie asortymentu Sklepu,
 3. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym możliwość zawierania Umów sprzedaży na odległość,
 4. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
 5. możliwość korzystania z Konta Klienta,
 6. Dostęp do usług określonych w pkt 1 li a) c) powyżej nie wymaga Rejestracji. Dostęp do usługi określonej w pkt. 1 lit d) powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 7. Korzystanie z usług określonych w pkt. 1 jest nieodpłatne.
 8. Korzystanie ze Sklepu możliwe jeśli system teleinformatyczny Klienta spełnienia minimum poniższe wymagania techniczne:
 9. dostępem do sieci Internetowej,
 10. przeglądarka: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
§ 14
Sądowe rozstrzyganie sporów w ramach RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
§ 15
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur (ADR)
 1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Klienta, a Klient nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
 2. Skorzystanie z tego uprawnienia, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, jest możliwe tylko i wyłącznie po:
 • zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz
 • wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).
 1. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038
 2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
§ 16
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Umowę sprzedaży oraz inne umowy zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu zawiera się wedle przepisów prawa polskiego i tym samym prawo polskie jest właściwe do realizacji Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że w umowie z Konsumentem wybór prawa polskiego nie może prowadzić do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony Sklepu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu w Sklepie.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Polityki Prywatności w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony Sklepu – Polityka Prywatności, dostępnej z każdego poziomu w Sklepie.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 384 i 384(1) Kodeksu cywilnego.
 6. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Sprzedawcy oraz producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy, a naruszenie ww. praw może podlegać odpowiedzialności karnej.
§ 17
Odpowiedzialność karna
 1. Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw autorskich i podlega odpowiedzialności karnej, w tym zagrożone jest m.in. sankcją pozbawienia wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast. Polskiej Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części Sprzedawca podejmie wszelkie dostępne środki prawne celem ustalenia odpowiedzialności właściwych osób, a ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także dochodzić będzie od tych osób odszkodowania.


Przetwarzanie danych osobowych.
Proszę pamiętać, że Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o., będąca właścicielem salonów "GEERS Dobry Słuch" musi przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, które zamierzasz złożyć. W odniesieniu do ogólnego oświadczenia o ochronie danych osobowych na dole tej strony, prosimy abyś zapoznał się z naszym ogólnym stanowiskiem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
Dlatego informujemy, że w szczególności w celu realizacji zamówienia, musimy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres fizyczny do dostawy i fakturowania) oraz dane dotyczące płatności, aby dokonać potwierdzenia płatności za produkty.
Będziemy wykorzystywać te dane tylko do realizacji Twojego zamówienia i korespondencji z Tobą w sprawie Twojego zamówienia.
Twoje dane będą zawarte w systemach Sonova, co oznacza, że są one dostępne dla podmiotów Sonova w Szwajcarii i innych krajach UE, a Twoje dane będą udostępniane dostawcy usług logistycznych, ale tylko w celu realizacji Twojego zamówienia.
Pamiętaj, że firma Sonova wdrożyła najsurowsze środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed ujawnieniem osobom trzecim.
Zawsze masz prawo dostępu do swoich danych, poproszenia nas o ich zmianę lub ich usunięcia (możemy jednak nie być w stanie zrealizować Twojego zamówienia, jeśli nie będziemy mieć Twoich danych osobowych).
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki Sonova przetwarza Twoje dane osobowe, napisz na adres Privacy@Sonova.com. Aby uzyskać bardziej kompleksowy przegląd zaangażowania firmy Sonova w odpowiednie traktowanie danych osobowych, odsyłamy do oświadczenia o ochronie prywatności na dole tej strony
Kontakt z firmą GEERS
Bezpłatna infolinia: 800 13 33 77
e-mail: 
info@geers.pl

Data wejścia w życie: 1 Września 2020
Aktualizacja: 1 Marca 2021