Czym jest audiologia?

Termin audiologia można rozbić na dwie części tego słowa: "audio", które oznacza słyszeć, oraz "logia", która oznacza badanie. Audiologia jest więc w istocie nauką o słuchu i jego mechanizmach, w tym o równowadze, ponieważ zarówno słuch, jak i równowaga są kontrolowane przez ucho wewnętrzne. Audiologia została zatem zdefiniowana jako zawód medyczny zajmujący się zapobieganiem, identyfikacją i oceną zaburzeń słuchu i równowagi. Audiolodzy nie tylko odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu tych zaburzeń, ale także zapewniają habilitację lub rehabilitację osobom z tymi deficytami, starając się poprawić jakość życia. 

Jakiego rodzaju badania można przeprowadzić?

Ucho składa się z wielu części: ucha zewnętrznego, ucha środkowego, ucha wewnętrznego i centralnych dróg słuchowych. Ponieważ układ słuchowy składa się z wielu części, potrzeba wielu badań, by przeanalizować, skąd biorą się deficyty słuchu i równowagi, a następnie ustalić odpowiedni plan leczenia i rehabilitacji.

Badania słuchu

Pełna ocena audiologiczna
Kompletne badania audiologiczne to kompleksowe badania słuchu dla wszystkich grup wiekowych. Badanie to służy do określenia stopnia i rodzaju ubytku słuchu. Obejmuje serię testów, takich jak testy czystego tonu, mowy i testy wstępne. Jest to często pierwszy krok do określenia sposobu leczenia różnych zaburzeń słuchu i równowagi.
Test Webera
Test Webera jest badaniem audiometrycznym, które może wskazać, czy ubytek słuchu pochodzi z ucha zewnętrznego, środkowego czy wewnętrznego. Pacjentowi przedstawia się dźwięk poprzez przewodnictwo kostne i prosi się go o lateralizację dźwięku na lewą, prawą lub środkową stronę. Test ten pozwala audiologowi dokładniej zdiagnozować rodzaj ubytku słuchu u pacjenta. Jest to bardzo ważne u pacjentów, u których wywiad lekarski nie ujawnia jednoznacznie etiologii ubytku słuchu, i pomaga ukierunkować zalecenia medyczne lub chirurgiczne.
Test funkcjonowania przewodu Eustachiusza
Test Funkcjonowania Rurki Eustachiusza analizuje rurkę Eustachiusza, która łączy ucho z gardłem, umożliwiając wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym. Test Rurki Eustachiusza ocenia funkcjonowanie tej rurki, aby upewnić się, że ucho wyrównuje ciśnienie w normalny sposób do ciśnienia atmosferycznego. Test ten jest jedynym obiektywnym sposobem zmierzenia funkcji rurki Eustachiusza, szczególnie w przypadku normalnego słuchu i prawidłowych wyników badań słuchu. 
Badanie ultra-wysokich częstotliwości
Badanie Ultra Wysokich Częstotliwości wymaga specjalistycznego sprzętu i słuchawek do badania częstotliwości czystych tonów z zakresu 9k-16kHz, które nie są zwykle badane podczas standardowej Kompletnej Oceny Audiologicznej. Ultra-wysokie częstotliwości są oceniane w przypadku subiektywnych szumów usznych, monitorowania ototoksycznego i/lub obaw o problemy ze słuchem w przypadku normalnego słuchu. Ten test daje nam informacje o uszkodzeniach systemu audiologicznego przed wykryciem ubytku słuchu na standardowym audiogramie. Znajomość tych informacji jest bardzo ważna w leczeniu szumów usznych, przy dostosowywaniu leków ototoksycznych oraz przy określaniu potrzeby rehabilitacji słuchowej. 
Badanie emisji otoakustycznych (OAE)
Badanie emisji otoakustycznych (OAE) to fizjologiczna ocena ucha wewnętrznego. Echa pochodzące z narządu zmysłów słuchu są monitorowane w celu określenia funkcji ślimaka. Test ten pomaga w diagnozie stopnia i rodzaju ubytku słuchu i jest szczególnie przydatny w szacowaniu ubytku słuchu w trudnych do zbadania populacjach.
Badanie reakcji pnia mózgu na bodźce słuchowe (ABR)
Test ABR (Auditory Brainstem Response) to fizjologiczna ocena nerwu słuchowego i struktur słuchowych w pniu mózgu. Może pomóc w diagnostyce różnicowej torbieli lub guzów na lub w obrębie neuronalnej drogi słuchowej. Jest też wykorzystywana do oceny poziomu słyszenia u pacjentów trudnych do zbadania lub niewiarygodnych. Potencjały z drogi słuchowej są monitorowane przez powierzchowne elektrody umieszczone na skórze i uszach.
Test Centralnego Przetwarzania Słuchowego
Testy Centralnego Przetwarzania Słuchowego to interaktywna ocena centralnych funkcji słuchowych. W niektórych przypadkach poziom słyszenia może nie być przyczyną trudności w komunikacji lub słyszeniu. Zdarzają się sytuacje, w których mózg jest świadomy, że jest dźwięk, ale wiadomość może nie być wyraźnie przetworzona na poziomie mózgu.  W takich przypadkach badanie to może być wskazane, by pomóc w rehabilitacji.
Ocena szumów usznych
Ocena szumów usznych służy do oceny szumów usznych pacjenta poprzez serię testów tonalnych w celu ustalenia najlepszego sposobu leczenia, który przyniesie ulgę pacjentowi.
Inne testy słuchu mogą obejmować badanie potencjałów korowych, które są wykorzystywane w badaniach nad zaburzeniami przetwarzania słuchowego, a także inne testy oceniające centralne funkcje słuchowe.

Studia nad równowagą

Wideonystagmografia (VNG)
Wideonystagmografia (VNG) jest wykorzystywana do pomocy w diagnozowaniu różnych zaburzeń równowagi. Dzięki użyciu gogli wideo jesteśmy w stanie dokładnie monitorować ruchy gałek ocznych, co pomaga w różnicowaniu obwodowych i centralnych zaburzeń równowagi i ułatwia dalszą ocenę i/lub leczenie. Przed rozpoczęciem badania pacjent otrzyma listę instrukcji, których będzie musiał przestrzegać.
Badanie elektrokochleografii (EchoG)
Badanie elektrokochleograficzne (EchoG) to fizjologiczna ocena ucha wewnętrznego, która pomaga w diagnozie wodogłowia endolimfatycznego i/lub choroby Meniere'a. Potencjały czynnościowe ze ślimaka są monitorowane przez powierzchowne elektrody umieszczone na skórze i uszach.
Badanie przedsionkowego potencjału wywołanego potencjałem miogennym (VEMP)
Badanie przedsionkowych potencjałów wywołanych (VEMP) to fizjologiczna ocena ucha wewnętrznego, która pomaga w diagnozie niedrożności kanału półkolistego. Potencjały mięśniowe pochodzące z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego są monitorowane za pomocą powierzchownych elektrod umieszczonych na czole i szyi.
Badanie przetoki
Badanie przetoki to sposób na zdiagnozowanie przetoki perylimfatycznej ucha wewnętrznego poprzez użycie okularów i testów ciśnieniowych. Pomaga to w prowadzeniu leczenia pacjenta z zawrotami głowy.
Inne metody oceny równowagi to vHIT, krzesło obrotowe, posturografia i EnOG, które służą do oceny innych części układu równowagi, aby określić, skąd mogą pochodzić zaburzenia równowagi.

Możliwości rehabilitacji

Rehabilitacja słuchowa
Rehabilitacja słuchowa to forma rehabilitacji ubytków i zaburzeń słuchu przez audiologów. Obejmuje ona dopasowywanie i doradzanie pacjentom w zakresie szerokiej gamy urządzeń słuchowych, w tym: tradycyjnych aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających słyszenie, urządzeń na szumy uszne, aparatów słuchowych kotwiczonych w kości, implantów ucha środkowego, implantów ślimakowych i implantów pnia mózgu. Można również zalecić terapię rehabilitacji słuchowej poprzez poradnictwo i inne formalne programy szkoleniowe.
Rehabilitacja przedsionkowa
Rehabilitacja przedsionkowa jest terapią stosowaną, by pomóc pacjentom w przezwyciężeniu zaburzeń równowagi w przypadkach, w których jest to możliwe i może być prowadzona przez audiologa lub fizykoterapeutę.

Arena Audiologii

Audiolodzy mogą pracować z różnymi grupami wiekowymi, w tym z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi na wszystkich etapach rozwoju. Środowiska, w których pracują audiolodzy, są również zróżnicowane i mogą obejmować:
  1. Ośrodki medyczne, takie jak szpitale i kliniki laryngologiczne.
  2. Ośrodki rehabilitacyjne, takie jak domy opieki i domy dla osób opóźnionych w rozwoju.
  3. Placówki edukacyjne, takie jak szkoły publiczne i prywatne oraz szkoły dla niesłyszących.
  1. Środowiska przemysłowe, takie jak place budowy czy miejsca transportu, gdzie narażenie na hałas stanowi ryzyko.
  2. Środowiska korporacyjne, takie jak producenci aparatów słuchowych, implantów i sprzętu do testowania.
  3. Prywatne gabinety, w których leczy się choroby uszu
  4. Agencje federalne, takie jak armia amerykańska czy szpitale Veteran Affairs.
  5. Uczelnie i uniwersytety, gdzie pracuje się jako dyrektor kliniczny, przełożony lub profesor.
  6. Zdalne usługi audiologiczne polegające na wspieraniu pacjentów na odległość w diagnozowaniu i rehabilitacji chorób uszu za pomocą usług telemedycznych i telefonicznych.
  7. Śródoperacyjne monitorowanie chirurgiczne z wykorzystaniem testów neurodiagnostycznych do monitorowania nerwów podczas zabiegów chirurgicznych w obrębie głowy i szyi.
We wszystkich tych rolach cel jest jednolity: służyć pacjentom i poprawiać jakość ich życia poprzez ocenę, rehabilitację i ochronę ich słuchu i równowagi.
Informacje zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Nie powinieneś używać tych informacji jako substytutu ani zastępstwa profesjonalnej porady medycznej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojego zdrowia, zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem lub innym specjalistą.